Genealogical Query

Sawilski and Nalaskowski – Poland to Chicago, Illinois, USA 1. Open