Genealogical Query

Thomas Szydlowski (Sylouski) Family Search In Plotz, Poland or Minsk, Belarus 1. Open